Misja Zgromadzenia Sióstr Misjonarek zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów, które dostrzegał ksiądz Ignacy Posadzy, nasz Założyciel.

Jako Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej jesteśmy powołane do troski o zbawienie polskich emigrantów. Na wychodźstwie polskie dusze giną - tak wołał do nas Sł. Boży ks. Ignacy Posadzy, powtarzając te słowa za Sł. Bożym kard. Augustem Hlondem.

Dlatego odpowiadając na Boże wezwanie, jako siostry zakonne idziemy służyć Polakom rozproszonym po całym świecie. Niesiemy im Chrystusa na obcą ziemię, uczymy cenić polską kulturę i tradycję, aby mogli zachować swoją tożsamość wypływającą z duchowego dziedzictwa swojego narodu, przy jednoczesnym włączaniu się w nowe środowisko. Właściwą formą apostolatu jest modlitwa i wszelkiego rodzaju prace ofiarowane Bogu w intencji polskich emigrantów. Pragniemy zbawienia naszych Braci, dlatego żyjemy troską o ich dusze i staramy się o to, aby tylko Chrystus był głoszonywśród nich. Ufamy, że nasza modlitwa i ofiara, mogą im wysłużyć łaskę głębokiej wiary i moc wytrwania w niej.

TVP Ziarno01Swe apostolskie posłannictwo wypełniamy przez:

  • ożywienie życia duchowego
  • rozwijanie znajomości Mszy świętej i pełniejszego w niej uczestnictwa
  • katechizację, opiekę nad chorymi i starszymi, zwłaszcza Polakami opuszczonymi na emigracji
  • pracę z rodzinami, w kraju i za granicą
  • pracę z dziećmi, tworząc: chórki, grupy teatralne, zespoły taneczne, harcerstwo, grupy ministranckie.

Pracujemy także w biurach parafialnych, w kuchniach, zakrystiach, w szpitalach, domach opieki i mediach.

Posługa sióstr jest zróżnicowana, w zależności od środowiska polonijnego i potrzeb w danym kraju. Emigracja polska nadal się rozrasta (ok. 20 mln). 
 
Dom Główny naszego Zgromadzenia znajduje się w Poznaniu - Morasku, tutaj również Misjonarki stawiają pierwsze kroki na drodze swojego nowego powołania.
 

Nieustannie z różnych stron świata docierają do nas głosy z prośbą o nowe siostry. W dzisiejszym świecie naszym Braciom na emigracji zagraża utrata wiary, odejście od Kościoła, a także zatracenie tożsamości narodowej. Dlatego pragniemy dzielić się z nimi wiarą i budować na obcych lądach skrawek umiłowanej Ojczyzny. Służba naszych Sióstr w skupiskach polonijnych stanowi główne zadanie dla Zgromadzenia, którego hasło brzmi: WSZYSTKO DLA BOGA I POLONII ZAGRANICZNEJ!