Zasadniczym celem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej jest uwielbienie Boga przez naśladowanie Chrystusa królującego z tronu Krzyża oraz bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej i urzeczywistnianie Bożego prawa miłości. Miłość ta ma w szczególny sposób uwrażliwiać siostry na duchowe i materialne potrzeby emigrantów. 

Przewodnią myslą naszej formacji są słowa Apostoła Narodów: „Aż Chrystus ukształtuje się w was” (Gal 4, 19). Stąd fundamentalną sprawą jest nawiązanie kontaktu z Chrystusem poprzez liturgię, modlitwę oraz zupełne oddanie się Chrystusowi przez śluby zakonne i posługę apostolską (Konstytucje, 62).