Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to tytularne święto Zgromadzenia Sióstr Misjonarek i Księży Chrystusowców. Dzień ten jest dla nas szczególną okazją, by dziękować Bogu za tak wiele otrzymanych łask i prosić Go o błogosławieństwo dla każdej misjonarki oraz o potrzebne dobra duchowe dla polskich emigrantów.

Święto to jest też dla nas okazją do pogłębienia naszej wiary, o czym mówiła w refektarzu M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna. Nawiązując do czasów, kiedy papież Pius XI w 1925 r. ustanawiał dzisiejszą uroczystość, by wskazać światu lekarstwo na niewiarę i chaos moralny, który wtedy zalewał świat, Matka Ewa życzyła siostrom: „Nośmy w sercu nadzieję, pewność, że jeśli będziemy się wpatrywać z miłością w Chrystusa królującego z tronu krzyża, to nic nam nie grozi. Wpatrujmy się w Jego przebite Serce. W czasie Eucharystii w Serca Jego Ranie składajmy cały świat i nas samych. (…) Niech odnowienie profesji zakonnej, które dzisiaj podczas Eucharystii się dokona, będzie na nowo rozpaleniem pasji życia dla Boga i ludzi. Módlmy się dla nas o serca odważne i mężne, byśmy w każdej sytuacji potrafiły dać świadectwo Chrystusowi i Jego Królestwu.”

Najważniejszą tego dnia była Eucharystia, którą sprawowali ks. Tomasz Mikulak SChr, nasz kapelan, oraz ks. Tomasz Kulka, nasz proboszcz. Ks. Kapelan w homilii ukazywał nam Boga, dobrego Pasterza, który troszczy się o nas i udziela nam swojej łaski i potrzebnych sił, by dobrze przeżyć czas ziemskiej pielgrzymki i budowania Królestwa Bożego na ziemi: „Każdego dnia powtarzamy w Modlitwie Pańskiej te słowa: Adveniat Regnum Tuum - Przyjdź, Królestwo Twoje. Chciejmy te słowa powtarzać z wielką gorliwością i wytrwałością. Chciejmy modlić się o przyjście Bożego Królestwa. Pragnijmy go i miłujmy jako ostateczny i największy skarb w naszym ziemskim życiu. Bądźmy siewcami, propagatorami tego Królestwa.” – mówił ks. Kapelan. Bóg, Król i Sędzia oceni nasze wysiłki budowania Jego Królestwa. Otrzymamy Jego pochwałę wtedy, kiedy w naszym życiu w każdym spotkanym człowieku zobaczymy Chrystusa i okażemy Mu dobro.

Wieczorem siostry postulantki przygotowały dla wszystkich wspaniałą ucztę duchową w postaci przedstawienia „Wybrałem większą wolność”. W spektaklu przybliżyły nam postać św. Alberta Chmielowskiego, jego drogę przemiany i związaną z nią historię powstawania obrazu „Ecce Homo”, Chrystusa Króla w szkarłatnej szacie, ukoronowanego cierniem.

Galeria zdjęć